GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk

PÚTNICKÉ MIESTO SEČOVCE

sviatok sv. Cyrila a Metoda (5. júla)

Tradícia odpustových slávností celoeparchiálneho významu v Sečovciach bola založená týmto dekrétom vladyku Milana s názvom "Pod ochranou solúnskych bratov":

Trojjediný Boh vo svojej nekonečnej dobrote a svätej prozreteľnosti dovolil ustanoviť apoštolský exarchát, aby sme v ňom oslavovali jeho dobrotu a silu a dožičil nám počúvať radostnú zvesť o našej spáse prostredníctvom svätých bratov Konštantína Cyrila a Metoda.

Z moci danej mi menovacou bulou Svätého Otca Jána Pavla II. Ecclesiales Communitates a následným uvedením do úradu apoštolského exarchu košického, pri zachovaní kánona 269 Kódexu kánonov východných cirkví o konsenze presbyterskej rady, aby sme mali svojich zástancov pred všemohúcim Bohom, vyhlasujem svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov slovanských, za patrónov Košického apoštolského exarchátu.

Nech títo dvaja svätci vzývajú a prosia o pomoc v Košickom apoštolskom exarcháte ako tí, prostredníctvom ktorých budeme zvolávať Božie požehnanie na veriacich tohoto novozriadeného cirkevného subjektu, ako aj na všetky podujatia a diela, ktoré majú slúžiť k väčšej sláve Božej a spáse nesmrteľných duší.

Odporúčam sviatok slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda sláviť so všetkou nábožnosťou v Apoštolskom exarcháte košickom 5. júla, v deň, v ktorom ho slávi aj západná cirkev na Slovensku.

Dané v Košiciach na sviatok svätých apoštolov rovných Cyrila a Metoda 5. júla 1997.

Milan CHAUTUR, CSsR apoštolský exarcha

© Gréckokatolícka eparchia Košice