GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Sídlo: Hollého 4, 071 01 Michalovce
Právna forma: občianske združenie
Internetové stránky: www.sscm.sk
Číslo účtu: 4470004207/3100 v Ľudovej banke, a.s.
Predseda: ThDr. Michal Hospodár
  fax: 055/6436029, e-mail: o.michal.hospodar@stonline.sk
Podpredseda: Ján Poprik

Spolok sv. Cyrila a Metoda (SSCM) je náboženským a kultúrno-výchovným spolkom gréckokatolíkov na Slovensku.

Činnosť rozvíja medzi gréckokatolíkmi v celej Slovenskej republike i v zahraničí s úsilím zachovať a zveľaďovať dedičstvo sv. Cyrila a sv. Metoda, spolupatrónov Európy, a upevňovať náboženské a národné povedomie gréckokatolíkov. História spolku siaha do roku 1941, keď z túžob a obiet veriacich sa priekopníci cyrilometodského hnutia gréckokatolíkov rozhodli založiť v Michalovciach svoju vlastnú ustanovizeň. Po krátkom, ale úspešnom období existencie v roku 1950 postihol spolok zákaz činnosti a zhabanie všetkého imania. Činnosť obnoveného Spolku sv. Cyrila a Metoda schválil Gréckokatolícky biskupský úrad v Prešove dňa 13. augusta 1990. Prvým predsedom spolku sa stal arcidekan Jozef Knežo.

Spolok má štyri druhy členstva – zakladajúcich, individuálnych, skupinových a čestných členov. V súčasnosti má spolok vyše sto zakladajúcich a cca 4000 individuálnych členov. Najvyšším orgánom spolku je valné zhromaždenie, ktoré sa schádza každé štyri roky. Činnosť spolku riadi výbor spolku na čele s predsedom. Súčasťou spolku je vydavateľstvo BYZANT, s. r. o. Košice.

Aktivita SSCM sa prioritne realizuje vo vydavateľskej činnosti. Spolok vydáva každoročne Gréckokatolícky kalendár a podielovú knihu pre svojich členov. Ďalej vydáva Diár gréckokatolíka, listový kalendár, cirkevné piesne na CD nosičoch a drobnú formačnú literatúru. Zásluhou spolku bolo odhalených osem pamätných tabúľ významným osobnostiam cirkevného i spolkového života. Z ďalších aktivít treba spomenúť podporovanie stretnutí mládeže v Bystrej, Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu v Košiciach, festivalu gospelových piesní FEST v Prešove atď. Výbor spolku si cení dobrú spoluprácu so Spolkom sv. Vojtecha v Trnave, Cyrilometodskou spoločnosťou v Bratislave, Domom Matice slovenskej v Michalovciach, Múzeom a Kultúrnym strediskom južného Zemplína v Trebišove, Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach a ďalšími inštitúciami.


© Gréckokatolícka eparchia Košice