GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk

NIEKOĽKO VYSVETLIVIEK PODĽA KÁNONICKÉHO PRÁVA

Podľa kánona 276 CCEO: Protopresbyter je kňaz, ktorý stojí v čele obvodu skladajúceho sa z viac farností, aby tam menom eparchiálneho biskupa vykonával úlohy určené právom. Zriaďovať, meniť, rušiť tieto obvody podľa pastoračných potrieb prislúcha eparchiálnemu biskupovi po porade s presbyterskou (kňazskou) radou.

Podľa kánona 277 CCEO: Do úradu protopresbytera, ktorý pri rešpektovaní partikulárneho práva príslušnej cirkvi "sui iuris" nemusí byť trvale spojený s určitou farnosťou, biskup menuje kňaza predovšetkým z okruhu farárov a farských vikárov obvodu, o ktorý sa jedná; nech vyniká ctnosťou a apoštolskou horlivosťou. Protopresbyter nech je menovaný na dobu určenú partikulárnym právom. Eparchiálny biskup môže odvolať protopresbytera z úradu z oprávnenej príčiny.
Podľa kánona 279 CCEO: Farnosť je určité spoločenstvo kresťanov v natrvalo zriadenej eparchii, ktoré je zverené do pastoračnej starostlivosti farára.

Podľa kánona 280 CCEO: Farnosť sa zásadne zriaďuje ako územná, t.zn., že zahrňuje všetkých kresťanov určitého územia, ako je to podľa úsudku eparchiálneho biskupa a po porade s kňazskou radou vhodné. Zriaďujú sa osobné farnosti podľa národnosti, jazyka, príslušnosti kresťanov k inej cirkvi "sui iuris" alebo i z iného dôvodu. Zriaďovať, meniť a rušiť farnosť prislúcha eparchiálnemu biskupovi po porade s kňazskou radou. Legitímne zriadená farnosť je zo samého práva právnickou osobou.

Podľa kánona 281 §1 CCEO: Farár je kňaz, ktorému je ako hlavnému spolupracovníkovi eparchiálneho biskupa zverená starostlivosť o duše určenej farnosti, ktorej je vlastným pastierom pod autoritou eparchiálneho biskupa.

Podľa kánona 284 §1 CCEO: Právo menovať farára prislúcha eparchiálnemu biskupovi, ktorý ho menuje slobodne.

Podľa kánona 285 §1-2 CCEO: Ak má byť kňaz menovaný za farára, potrebuje mať dobré mravy, pravú vieru, horlivosť k dušiam, múdrosť a ostatné cnosti a kvality, ktoré právo vyžaduje k plneniu farárskej služby. Ak je kňaz ženatý, vyžadujú sa dobré mravy aj od jeho manželky a jeho detí, ktoré s ním žijú.

© Gréckokatolícka eparchia Košice