GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk

NIEKOĽKO VYSVETLIVIEK PODĽA KÁNONICKÉHO PRÁVA

Exarchát je časť Božieho ľudu, ktorá pre zvláštne okolnosti nebola zriadená ako eparchia (biskupstvo) a bola zverená do pastoračnej starostlivosti exarchovi (porov. kánon 311 §1 Kódexu kánonov východných cirkví). Ten podlieha cirkevno-právne priamo tomu, kto ho zriadil.
Podľa kánona 312 CCEO: Exarcha riadi exarchát menom toho, kým je menovaný alebo menom vlastným; toto musí byť stanovené pri zriadení alebo zmene exarchátu.
Podľa kánona 199 CCEO: Eparchiálny biskup ako moderátor všetkého liturgického života vo svojej eparchii je zároveňi ochrancom a strážcom a bdie nad čo najväčším rozkvetom liturgického života, usmerňuje ho podľa predpisov a legitímnych obyčajov, ktoré sú vlastné cirkvi "sui iuris". Eparchiálny biskup nech zabezpečuje vo vlastnom katedrálnom chráme, aby sa chválila časť božských chvál každodenne, podľa zvyklostí cirkvi "sui iuris"; tiež nech sa božské chvály slávia v ktorejkoľvek farnosti v nedeľu, vo sviatkoch a hlavne vo veľkých slávnostiach a v ich vigíliách. Eparchiálny biskup nech často predsedá božským chválam v katedrálnom chráme alebo v iných kostoloch, predovšetkým však v prikázaných sviatkoch a v iných slávnostiach, pri ktorých je veľká účasť ľudu.
Podľa kánona 313 CCEO: Všetko, čo je v práve stanovené o eparchiách a eparchiálnych biskupoch, platí tiež o exarchátoch alebo o exarchoch, pokiaľ právo výslovne nestanoví inak alebo to nevyplýva z povahy vecí.

Podľa kánona 243 CCEO: Eparchiálny biskup je povinný mať pri svojom stolci eparchálnu kúriu, ktorá mu pomáha v riadení eparchie. Eparchiálnu kúriu tvoria protosynkel, synkel, súdny vikár, eparchiálny ekonóm, ekonomická rada, riaditeľ eparchiálneho úradu, eparchiálni sudcovia, promotor spravodlivosti, ochranca zväzku, notári a iné osoby, ktoré prijal eparchiálny biskup k riadnemu plneniu povinností eparchiálnej kúrie. Eparchiálny biskup môže ustanoviť podľa potreby, ak je to na úžitok eparchii, aj iné úrady patriace k eparchiálnej kúrii.
Podľa kánona 1055 CCEO predmetom súdu je dosiahnutie alebo obhajoba práv fyzických alebo právnických osôb alebo objasnenie právnych skutočností a delikty pokiaľ sa jedná o uloženie trestu.

Podľa kánona 1066 §1 CCEO: V každej eparchii je pre všetky prípady, ktoré nie sú výslovne právom vyňaté, sudcom v prvom stupni súdu eparchiálny biskup.

Podľa kánona 1086 §1 CCEO Eparchiálny biskup je povinný ustanoviť súdneho vikára s riadnou súdnou právomocou rozdielnou od protosynkela.

Podľa kánona 1088 §1 CCEO: Súdny vikár, pomocný súdny vikár a ostatní sudcovia nech sú menovaní na dobu určitú.


© Gréckokatolícka eparchia Košice