GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE má novú stránku: www.grkatke.sk
KOŠICKÝ EPARCHA

Mons. Milan Chautur CSsR.

Erb košického eparchu
obsahuje aj biskupské heslo:
Hľa, tvoja matka
 Email:
 vladyka@grkatke.sk
Životopis vladyku Milana Chautura CSsR

Vladyka Milan Chautur sa narodil  4. septembra 1957 v Snine. Detstvo prežil v dnes už nejestvujúcej rusínskej obci Veľká Poľana na východe Slovenska. Študoval na gymnáziu v Humennom a už počas stredoškolského štúdiá v roku 1974 zložil prvé rehoľné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov). Po maturite bol prijatý na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave.

Kňazskú vysviacku prijal z rúk križevackého eparchu Dr. Joachima Segediho dňa 14. júna 1981 v Prešove. Po vysviacke spravoval farnosti Borov a Kalinov. Počas výkonu základnej vojenskej služby v rokoch 1982 – 1984 v Strašiciach a Lounách v Čechách účinne pôsobil medzi vojakmi ako kňaz. Po absolvovaní základnej vojenskej služby pôsobil vo farnostiach Medzilaborce (1984-85), Šmigovec (1985-89), Porúbka (1989-92). Pre svoju aktívnu pastoračnú činnosť s mládežou bol v pozornosti Štátnej bezpečnosti. Dňa 1. júla 1990 bol zvolený za viceprovinciála kongregácie redemptoristov so sídlom v Michalovciach.

O dva roky na to ho 11. januára 1992 pápež Ján Pavol II. vymenoval za titulárneho biskupa kresimenského a pomocného prešovského biskupa. Biskupskú chirotóniu (vysviacku) prijal 29. februára 1992 v Mestskej hale v Prešove z rúk prešovského sídelného biskupa Mons. Jána Hirku. V tom čase bol najmladším biskupom Katolíckej cirkvi. Päť rokov sa ako pomocný prešovský biskup venoval najmä pastorácii mládeže.

Dňa 21. februára 1997 bol Mons. Milan Chautur pápežom Jánom Pavlom II. vymenovaný za apoštolského exarchu pre novovytvorený apoštolský exarchát katolíkov byzanského obradu v Košiciach. Jeho pastoračná aktivita sa odvtedy sústreďovala na  proces liturgickej a duchovnej obnovy celého exarchátu a na zriadenie nutných článkov riadiacej štruktúry exarchátu.

Dňa 30. januára 2008 bol pápežom Benediktom XVI. Košický exarchát povýšený na eparchiu a vladyka Milan Chautur bol vymenovaný za prvého košického eparchu.

V rámci Konferencie biskupov Slovenska vedie vladyka Milan Chautur Radu pre rodinu.


© Gréckokatolícka eparchia Košice